Recently Sold Listing # 2401 2225 HOLDOM AV, Burnaby, BC

V806659 - 2401-2225 Holdom, Burnaby, , CANADAI have just recently sold this listing at 2401-2225 Holdom, Burnaby.